Teknik

Home/Teknik
Teknik 2017-05-08T15:30:09+00:00

Spänningsoptimering 

SinuTec har fokuserat sina ansträngningar på energieffektiva system som kan installeras på befintlig infrastruktur och som omedelbart minskar energiförbrukningen på en daglig basis.

Ecobox är byggd runt en patenterad konstruktion och med hjälp av sofistikerade styralgoritmer ger SinuTECs produkter en optimerad och ren sinusformad spänning till lasten. Eco box kan med fördel installeras till alla typer av anläggningar. Ecobox använder spänningen som finns och omvandlar den till rätt spänning. Resultatet är att endast rätt mängd av energi förbrukas av anslutna enheter.

Historiskt om Europas elstandard

I Europa på sextiotalet förekom det två spänningarna i vägguttagen: 127 och 220 volt. Under 50-talet och 60-talet gick man i de flesta bostäder över till 220 volt.  För att standardisera spänningen i de olika länderna inom EU (CENELEC context) beslutades att spänningen på elnätet ska vara 230 volt överallt. Detta var en kompromiss mellan den kontinentala spänningen 220 Volt och 240 Volt i Storbritannien.

Dagens elstandard

För närvarande gäller i Europa 230 Volt (+10% / -10%). Varje anordning som saluförs på den Europeiska marknaden ska klara en spänning mellan 207 och 253 volt. Nyare utrustning är utformad för att fungera med den högre spänningen 230 volt, men äldre apparater och dimmerstyrd belysning fungerar dåligt med denna spänning. Strömstyrkan blir för hög och det produceras mer värme, vilket kommer att reducera livslängden hos din utrustning.
Vid 230 volt är spänningen mellan faserna 400 volt (tidigare 380 Volt). Det innebär att du kommer att betala onödigt mycket eftersom du använder mer ström än vad som verkligen är nödvändigt, för att få din utrustning att fungera korrekt.
På många ställen i Europa, är spänningen redan långt över 230 Volt och vissa fall även över 240 volt. Även då betalar man för mer effekt än nödvändigt, koldioxidutsläppet ökar och man får en ökad kostnad!

Fördelar med Ecobox

Ecobox eliminerar de negativa effekterna av onödigt höga spänningar
genom att minska spänningen (230/240 Volt eller 400/410 V) till (215/220 Volt eller 375/380Volt) så att all utrustning fungerar bra med den “gamla” spänningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att Ecobox är ett energibesparande system som används för resistiva och/eller lämpliga induktiva belastningar i syfte att minska effektförbrukningen på ett tillförlitligt sätt.

Installationen av Ecobox medför följande fördelar:

  • Upp till 40 % energibesparing
  • Förlänger livslängden på anslutna enheter med upptill 30%
  • Sänker dina servicekostnader med upptill 30%
  • EMS™, Övervakning av din fastighet i realtid via internet
  • ROI på normalt 2-4 år
  • Livslängd 15 år, Serviceavtal som option
  • Stärker ditt företags miljöprofil

Ecobox ansluts direkt på sekundärsidan av en transformator eller till lämplig utgångar från en elcentral.

Störningar från elnätet

Ecobox tar bort olika typer av störningar från elnätet. Den ökar därmed livslängden på all ansluten elektrisk utrustning.

1. DIPPAR OCH PIKAR
Transienter är snabba, positiva eller negativa spänningsspikar som har en varaktighet mindre än 20 ms (en period) och med andra ord är en snabbare spänningsförändring än exempelvis spänningsdippar.

STÖRNINGSKÄLLOR: Transienter orsakas av åska, in-/urkoppling av kondensatorbatterier, omkopplingar i nätet mm.

KONSEKVENSER: Apparathaverier, störning på elektronik, styrsystem, datorer, driftstörning på frekvensomriktare mm. Transienter som bryter igenom noll-genomgången kan orsaka störningar på synkroniseringsapparatur som triggar på just noll-genomgången.

KOSTNADER: Transienter beräknas kosta svenska elkunder 460 Mkr per år (UPN, 2006) (det är möjligt att även kostnader för spänningshöjningar inkluderas).

2. SPÄNNINGSDIPPAR OCH SPÄNNINGSHÖJNINGAR
Med dippar avses spänningssänkningar som är djupare än 10 procent av nominell spänningsnivå och som har en varaktighet längre än 20 ms (en period). Med spänningshöjningar avses kortvariga spänningshöjningar som överstiger 3 procent av nominell spänning och med en varaktighet längre än 20 ms (en period). Dippar är jämfört med transienter en långsammare störning som därmed får genomslag på spänningens effektivvärde.

STÖRNINGSKÄLLOR: Vanliga störningskällor som ger upphov till spänningsdippar är åska, jordfel, kortslutningar, motorstarter, pumpar, valsverk och svetsmaskiner.

KONSEKVENSER: I samband med en spänningsdipp uppstår ett energiunderskott som innebär störning på elektronik, styrsystem, datorer, robotar mm. Andra konsekvenser är driftstörning på frekvensomriktare, blinkning i belysning, störningar i värme/gjutprocesser, maskinhaverier, produktionsstopp mm. Man har även påvisat att spänningsdippar kan ge upphov till strömrusningar i elektroniska apparater som riskerar att skadas av detta.

KOSTNADER: Totalt beräknas spänningsdippar tillsammans med korta avbrott (kortare än 3 min) kosta svenska elkunder 1400 Mkr per år (UPN, 2006). Hårdast drabbad är process- och verkstadsindustri, där olika typer av driftstopp medför stora ekonomiska förluster.

3. ÖVERTONER
Övertoner utgörs av spänning och ström med annan frekvens än grundtonen (50 Hz). Genom att övertoner förekommer i elnätet förvrängs spänningens och strömmens vågform och ursprungliga sinusform. När man i dessa sammanhang talar om övertoner avses normalt sett de harmoniska övertonerna, dvs övertoner som är heltalsmultiplar av grundtonen. Den vanligaste mätparametern för övertoner är THD (Total Harmonic Distortion) som är ett mått på den samlade övertonshalten.

STÖRKÄLLA: Alla olinjära laster ger upphov till övertoner. Exempel på detta är datorer, lågenergilampor, switchade nätaggregat, frekvensomriktare, ljusbågsugnar mm. Om man mäter upp höga halter kan detta vara en indikator på trasiga övertonsfilter.

KONSEKVENSER: Försämrad verkningsgrad i motorer, ökade energiförluster, varmgång i motorer, överlast av transformatorer och annan utrustning, resonans resulterande i överströmmar eller överspänningar, störning på elektronik och styrsystem, strömmar i noll-ledare mm.

KOSTNADER: För svenska elkunder uppgår den totala årlig kostnad för övertonsrelaterade störningar till 345 Mkr (UPN, 2006). Hårdast drabbad är verkstads- och processindustri.

4. OBALANS (OSYMMETRI)
Obalans är att spänningen i de tre faserna ej är lika. Den uppstår genom snedbelastning mellan de 3 faserna i ett 3-fassystem. Snedbelastningen orsakas av att 1-fasiga och 2-fasiga laster är ojämnt fördelade och lastar olika faser olika hårt. Obalans beräknas som kvoten mellan negativ och positiv fasföljdskomponent.

STÖRKÄLLOR: Problemen med obalans har på senare år ökat i takt med att större hushållsapparater, såsom tvättmaskiner och diskmaskiner, allt oftare är 1-fasiga istället för 3-fasiga. Andra källor till obalans kan vara tåg, ljusbågsugnar eller vridna transmissionsledningar.​​​​​​​

KONSEKVENSER: Strömmar i 0-ledare, uppvärmning, verkningsgraden i 3-fasmotorer minskar, spänningsomriktare som matas med osymmetrisk spänning kan ge upphov till övertoner.
​​​​​​​
KOSTNADER: Obalans medför maskinhaverier, förkortad livslängd på maskiner, samt ökade energiförluster mm. Kostnadsberäkningar för denna parameter saknas.

 

Kontakta oss nu så hjälper vi dig/er mot en grönare och mer kostnadseffektiv energianvändning.